Met ingang van 1 januari 2016 is de wetgeving rondom de jaarrekening gewijzigd. Een belangrijke wijziging waar ondernemers rekening mee moeten houden, is de verkorte deponeringstermijn, die vanaf het boekjaar 2016 geldt.


Oude regels

Het bestuur van een B.V. of een N.V. dient uiterlijk binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening op te maken. Deze termijn kon op grond van de wetgeving van vóór 1 januari 2016 door de Algemene Vergadering met nog eens zes maanden worden verlengd. Voor het opmaken van de jaarrekening gold dan ook in totaal een termijn van 11 maanden. De aandeelhouders hebben na het opmaken van de jaarrekening nog 2 maanden de tijd om de jaarrekening vast te stellen. De vastgestelde jaarrekening moet binnen 8 dagen na het vaststellen worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Op grond van de oude wetgeving moest de jaarrekening in ieder geval binnen 13 maanden na afloop van het boekjaar openbaar worden gemaakt. Bij een boekjaar gelijk aan een kalenderjaar betekent dit dat de jaarrekening over 2015 uiterlijk op 31 januari 2017 moet zijn gedeponeerd.

Nieuwe regels

Met ingang van 1 januari 2016 is de wetgeving rondom de jaarrekening gewijzigd. Door de wetswijziging kan de termijn voor het opmaken van de jaarrekening nog maar met vijf maanden worden verlengd in plaats van de eerdere zes maanden. De termijn voor het opmaken van de jaarrekening bedraagt daardoor in totaal 10 maanden. De publicatietermijn is ook met een maand verkort. Jaarrekeningen over boekjaren die zijn begonnen na 1 januari 2016 moeten op grond van de nieuwe wetgeving dan ook binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar openbaar worden gemaakt. Bij een boekjaar gelijk aan een kalenderjaar betekent dit dat de jaarrekening over 2016 uiterlijk 31 december 2017 moet zijn gedeponeerd. Voor boekjaren die zijn begonnen vóór 1 januari 2016 gelden nog de oude regels, waardoor deze een publicatietermijn mogen aanhouden van 13 maanden.

Vereenvoudigde vaststelling

Als alle aandeelhouders tevens bestuurder van de vennootschap zijn, wordt de jaarrekening sinds 1 oktober 2012 vereenvoudigd vastgesteld, tenzij dit in de statuten is uitgesloten. Bij een vereenvoudigde vaststelling geldt de ondertekening van de jaarrekening door de bestuurders en eventueel commissarissen tevens als vaststelling van de jaarrekening. Voor deze vennootschappen is sedert 1 oktober 2012 dan ook de termijn van 2 maanden voor vaststelling van de jaarrekening door de aandeelhouders komen te vervallen. De jaarrekeningen moeten na het opmaken en ondertekenen door de bestuurders en commissarissen binnen 8 dagen worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Bij een boekjaar gelijk aan een kalenderjaar betekent dit dat de jaarrekening over 2015 van deze vennootschappen uiterlijk op 8 december 2016 moet zijn gedeponeerd. Vanaf 1 januari 2016 gelden de nieuwe regels ook voor deze vennootschappen, waardoor de publicatietermijn met nog een maand wordt verkort. Voor besloten vennootschappen, waarbij alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn van de vennootschap, geldt dan ook dat publicatie van de jaarrekening van het boekjaar 2016 (ervan uitgaande dat het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar) moet geschieden binnen 10 maanden en 8 dagen, dus uiterlijk op 8 november 2017.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Waarom is deze wetswijziging nou belangrijk voor ondernemers die als bestuurder van een rechtspersoon optreden? Veel van de wijzigingen die zijn doorgevoerd hebben met name te maken met het opstellen van de jaarrekening. De meeste ondernemers hebben echter een accountant die beschikt over de benodigde kennis. Maar, de bestuurder is en blijft wel verantwoordelijk voor de deponering van de jaarrekening, ongeacht of hij over een accountant beschikt. Niet of te laat deponeren kan dan ook vervelende gevolgen hebben voor bestuurders. Wanneer jaarrekeningen niet of te laat worden gedeponeerd, zal dit als onbehoorlijk bestuur worden aangemerkt. Bij een faillissement kan dit zelfs tot gevolg hebben dat bestuurders hoofdelijk aansprakelijk worden gehouden voor het tekort in het faillissement. Het is dan ook belangrijk om als bestuurder toe te zien op tijdige deponering van de jaarrekeningen.
Andere deponeringsplichtige rechtspersonen
Ook voor de coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, vereniging en stichting is de verlengtermijn voor het opmaken van de jaarrekening verkort met 1 maand. Ook voor deze rechtspersonen geldt dus dat de jaarstukken vanaf het boekjaar 2016 binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar moeten worden gedeponeerd.
Wanneer u graag meer informatie wilt over de verkorte publicatietermijn of een specifiek probleem met de deponering van uw jaarstukken of met betrekking tot bestuurdersaansprakelijkheid wilt bespreken, dan kunt u vrijblijvend (telefonisch) contact opnemen of ons contactformulier invullen. Ook kunt u gebruik maken van ons gratis spreekuur.